top of page
Tropical Leaves
vitaMK71.png
2 (12).png
lineabon d3k2.png

HÀM LƯỢNG VÀ THÔNG TIN KHOA HỌC

VitaMK7 là dạng ổn định nhất của Menaquinone-7

  • Ổn định cả ở dạng độc lập và trong công thức

  • Ổn định trong 36 tháng ở nhiệt độ phòng, tránh ánh sáng

  • Ổn định ở dạng lỏng (nước, sữa chua, dầu) và sữa bột

  • Không cần lớp phủ

VitaMK7 có thể bổ sung từ trong thực phẩm và thực phẩm bổ sung ở EU

  • Hàm lượng tương đương đáng kể cho cả dạng dầu và dạng bột

  • Nằm trong danh sách theo Quy định (EC) 258/97 như dạng vitamin K được phép sử dụng trong thực phẩm và thực phẩm bổ sung

  • Bacillus licheniformis CHỈ được chấp thuận là tương đương đáng kể trong hỗn dịch dầu (dầu dừa glycerol monostearate)

bottom of page